Explosion-Proof Fire Alarm System อุปกรณ์ป้องกันการะเบิดในตัว

Thursday
มกราคม 21, 2021

เป็นอุปกรณ์ที่เวลาเกิดการระเบิดในตัวเองแล้ว จะไม่มีประกายไฟเล็ดรอดออกมา ไปทำให้เกิด ประกายไฟจนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ในพื้นที่อันตรายที่ติดตั้ง (Hazardous Location) มีไว้สำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดได้ง่ายเช่น โรงกลั่นน้ำมัน กับคลังเก็บของ

X