YA-CP100

Fire Alarm Control Panel (FCP) ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร รุ่น YA-CP100 ขนาด 2-18 Zones Detector รุ่น YA-CCP100-10 ขนาด 2-10 Zones Detector